โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์และ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

    No blog post found.

View All Blogs
โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์และ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๖ คน เมื่อ วันที่ ๒๐-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมโครงการการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเชิงวิชาชีพเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมและเตรียมพร้อมการเป็นผู้ประกอบการหลังสำเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ได้จัดพิธีเปิดการอบรมขึ้นในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน อัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท่าน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และท่านผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน และให้ข้อคิด แนวทางการพัฒนาอาชีพ ในพิธีเปิดครั้งนี้ เวลา๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๒ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
View All Blogs

ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561

แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ v.2

แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ v.1

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (ผ่านระบบ Admission เท่านั้น) (ยื่นคะแนนผ่านระบบAdmission) ระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Center กองประชาสัมพันธ์ 02 244 5555 www.entrance.dusit.ac.th

กิจกรรม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สร้างบัณฑิต มีจิตอาสา สนับสนุนกีฬา มุ่งพัฒนาบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ Admission'60 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต