โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์และ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

View All Blogs
โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์และ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๖ คน เมื่อ วันที่ ๒๐-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมโครงการการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเชิงวิชาชีพเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมและเตรียมพร้อมการเป็นผู้ประกอบการหลังสำเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ได้จัดพิธีเปิดการอบรมขึ้นในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน อัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท่าน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และท่านผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน และให้ข้อคิด แนวทางการพัฒนาอาชีพ ในพิธีเปิดครั้งนี้ เวลา๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๒ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561

แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ v.2

แนะนำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ v.1

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (ผ่านระบบ Admission เท่านั้น) (ยื่นคะแนนผ่านระบบAdmission) ระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ Contact Center กองประชาสัมพันธ์ 02 244 5555 www.entrance.dusit.ac.th

กิจกรรม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สร้างบัณฑิต มีจิตอาสา สนับสนุนกีฬา มุ่งพัฒนาบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ Admission'60 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต