พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2560

IMG_0238

กิจกรรม พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ
คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี2560
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัล ดังนี้
1.นางสาวมาริสา ฟูสอัด
รางวัลนักศึกษาเรียนดี
2.นายจิรายุ ทิมกำเนิด
รางวัลบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา
3.นายศุภเกียรติ อ่อนไสว
รางวัลผู้นำนักศึกษา
4.นายชายพล เลิศณรงค์
รางวัลกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะ และนันทนาการ

Leave us a Comment