มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

Thailand Research Expo 2017

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560

“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา :วิจัยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

ระหว่างวันที่ 23-27สิงหาคม 2560

ห้อง Lotus 3-4 ชั้น 22

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

นักศึกษา รหัส 57 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ที่ปรึกษาดร.ณัฐชานันท์ วีระกุล ในรายวิชา ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์การ เข้าร่วมงานวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00 น.

Blog Attachment

Leave us a Comment