การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

18951431_1545033015515979_6856485919336497421_n

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ
จัดนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำงานให้กับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน เดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2560

Leave us a Comment