โครงการ“ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์”

72331

โครงการ“ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์”
วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.ทิพย์ ขำอยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็นผู้ตรวจประเมิน

Leave us a Comment