ขอแสดงความยินดีกับคณะอาจารย์ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นและรับรางวัลมุ่งมั่นงานวิจัย ของหลักสูตร HRM

67935

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทหลักสูตรที่มีความมุ่งมั่นทำวิจัย

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรนพ เรืองกัลปวงศ์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
อาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทบทความวิจัย/บทความวิชาการ

 

Leave us a Comment