แนะนำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แนะนำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต https://youtu.be/wSZDOyIVv1Mคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้มากกว่าปริญญา https://youtu.be/dS-D_U1Jp4g

…น้องๆ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาได้ที่นี่ http://entrance.dusit.ac.th/admissions60/

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Admissions เท่านั้น สอบถาม 022445555 

…รับสมัครวันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2560 ผ่านระบบ Admissions ที่ http://a.cupt.net/admissions.php

นับถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียง 5 วันเท่านั้น เปิดรับสมัครแล้วนะคะ
#hrmsdu #sduhrm #sdu #suandusit #hrmsuandusit

Blog Attachment

Leave us a Comment