โครงการบุคลิกภาพและสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ พลังแห่งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

17264594_1457544370931511_337896910164376973_n

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดอบรมโครงการ บุคลิกภาพและสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ พลังแห่งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์”
ณ ห้องกาหลา โรงแรมดุสิตเพลส
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (12 มีนาคม 2560)

Leave us a Comment