โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์และ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

18057892_1499163833436231_8003306392175038601_n

 

โครงการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจความงาม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์และ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๖ คน เมื่อ วันที่ ๒๐-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมโครงการการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเชิงวิชาชีพเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมและเตรียมพร้อมการเป็นผู้ประกอบการหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้จัดพิธีเปิดการอบรมขึ้นในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน อัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ท่าน รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และท่านผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน และให้ข้อคิด แนวทางการพัฒนาอาชีพ ในพิธีเปิดครั้งนี้ เวลา๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๒ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment