โครงการอบรม cross cultural management และบทบาทใหม่ของนักทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐

4.0

โครงการอบรม cross cultural management

การจัดการข้ามวัฒนธรรม และบทบาทใหม่ของนักทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยบูรณาการกิจกรรมในครั้งนี้เข้ากับการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันจันทร์ที่๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐น.ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ผ่านมา

4.084.03
4.0

 

4.0444

 

4.09
Blog Attachment

Leave us a Comment