โครงการอบรม บุคลิกภาพและสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์: พลังแห่งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านทรัพยากรมนุษย์

17499284_1102214266551017_2856784831712125934_n

 

 

17499284_1102214266551017_2856784831712125934_n

17757204_1102214156551028_9069530082701581538_n

 

17796674_1102218526550591_878860195644707144_n

17634528_1102215443217566_7651276556723586681_n

 

โครงการอบรม บุคลิกภาพและสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์: พลังแห่งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้กับนักศึกษาชั้นปี ๓ โดยมี คุณประเสริฐ ขอมธิดา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โรงแรมสวนดุสิตเพลส เป็นผู้บรรยาย
จัดดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment