กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

003

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

003

001

002

Blog Attachment

Leave us a Comment