2016 Strategic Human Resources Business Plan

  • image

การศึกษา

 

2016 Strategic Human Resources Business Plan

ปีนี้ HR คงจะต้องเหนื่อยเท่าหรือมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย

ยุทธศาสตร์พื้นฐานและดั้งเดิม คือ “Do more with less” จะถูกนำมาใช้อย่างแน่นอนและคำที่คุ้นๆกันก็จะถูกกล่าวถึงมากยิ่งขึ้น เช่น Restructuring & Rightsizing, ระงับปรับลดหรือชะลอสภาพการจ้าง, Cost Effective Collective Bargaining ฯลฯ